ISSN: 1906-117X
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

วารสารครุศาสตร์สาร ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)

 

** ประชาสัมพันธ์ ** 

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปลี่ยนระบบการจัดการวารสารออนไลน์ 

https://edujournal.bsru.ac.th มาเป็นระบบ Thai Journals Online (Thaijo)

ที่ได้รับการติดตั้งและดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index Centre, TCI )

ผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฉบับต่อไป ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตามกำหนดการที่กำหนดผ่านระบบเว็บไซต์ของThaijo

ตามลิงค์นี้  https://so17.tci-thaijo.org/index.php/EduBSRU/ 

  -----------------------------------------------------------

** แจ้งเพื่อทราบ **

วารสารครุศาสตร์สารขอเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร

จากเดิม วารสารครุศาสตร์สาร เป็น วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-----------------------------------------------------------

** แจ้งเพื่อทราบ **

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์สารขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

ก่อนกำหนดการที่แจ้งไว้ เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว

-----------------------------------------------------------

** ประชาสัมพันธ์ **

วารสารครุศาสตร์สาร
เปิดรับบทความวิจัย และ บทความวิชาการ
วันที่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2567
เพื่อลงตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

-----------------------------------------------------------

** แจ้งเพื่อทราบ **

ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของวารสารครุศาสตร์สารขัดข้อง

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง 02-473-7000 ต่อ 5016 

เป็น 02-472-5712 (ชั่วคราว)

-----------------------------------------------------------

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

* พิจารณาเฉพาะบทความที่จัดรูปแบบตามวารสารกำหนด (รายละเอียดในรูปแบบการเขียนบทความ)
**Peer-review: Double Blinded Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน

*บทความที่แก้ไขแล้วให้ส่งที่ อีเมล์และเว็บไซต์ของวารสาร*

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: http://edujournal.bsru.ac.th/

 

-------------------------------------------------------------

ครุศาสตร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 มีนาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

แก้ไขบทความ

1 พฤษภาคม 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2567

 

ครุศาสตร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

13 สิงหาคม 2567 ถึง 23 สิงหาคม 2567

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

26 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 กันยายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

แก้ไขบทความ

1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 พฤศจิกายน 2567

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

18 พฤศจิกายน 2567 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

30 ธันวาคม 2567


-------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ (ประกาศค่าธรรมเนียม)

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายปี ปีละ 400 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย

บทความละ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาอังกฤษ

บทความละ 2,000 บาท

 

หมายเลขบัญชี 126-0-91036-7

ชื่อบัญชี วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์

ธนาคาร กรุงเทพ

สาขา เจริญพาศน์

เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์หรือ e-mail : [email protected]
หากมีความต้องการใบเสร็จค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ และ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมลพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
.................................................................................................................................................

 

 *หมายเหตุ :

  1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารครุศาสตร์สารเปิดรับ

  3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง

  4. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ