ISSN: 1906-117X

รูปแบบการเขียนบทความ

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
วารสารครุศาสตร์สาร (Journal of Educational Studies)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์
          เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ การบริหารการศึกษา ภาษาและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษา บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ
 
2. กำหนดออก
         ปีละ 2 ฉบับ
         ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน)
         ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
 
3. บทความที่รับตีพิมพ์
          1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ 1. บทความวิชาการ 2. วิทยานิพนธ์ปริทัศน์ 3. บทความวิจัยจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ต้นฉบับ 4. บทความปริทัศน์ 5. บทความพิเศษ
          2. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของสารสารอื่น
          3. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
 
4. การส่งบทความ
          1. ส่งบทความผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารครุศาสตร์สารเท่านั้น http://edujournal.bsru.ac.th
          2. ท่านสามารถติดตามและทราบผลการประเมินผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารครุศาสตร์สาร
          3. ทุกบทความที่ตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
              อย่างน้อย 2 ท่าน ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
          4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิไม่คืนบทความในทุกกรณี
          5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารครุศาสตร์สารเป็นอภินันทนาการ 2 เล่ม
 
5. ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ (Link==> Word, PDF
          1. ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Window
          2. ระยะห่างจากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ว และขอบล่างของกระดาษ 1 นิ้ว
              ระยะห่างจากขอบซ้ายและขวาของกระดาษ 1.5 นิ้ว
          3. ตัวอักษร ใช้อักษร TH SarabunPSK 
             • ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา
             • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ชิดซ้าย และภาษาอังกฤษ ชิดขวา ขนาด 14 พอยท์  ตัวหนา
             • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                   - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา
                   - รายละเอียดบทคัดย่อ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
                   - คำสำคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่ ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความของคำสำคัญเป็นตัวธรรมดา
             • บทความ
                   - หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา
                   - หัวข้อรอง ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา
                   - ข้อความ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
                   - ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น
              ****** (กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดตามข้อ 5 กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณา) ******
6. บทความที่เป็นบทความวิจัย ต้องมีองค์ประกอบเรียงลำดับ ดังนี้
          1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          2. ชื่อผู้แต่ง (Authors) ทุกคน พร้อมระบุสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          3. บทคัดย่อ (Abstract) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรือ 12 บรรทัด และให้จัดโครงสร้างบทความวิจัย ดังนี้คือ บทคัดย่อภาษาไทย
              และภาษาอังกฤษ และต้องมีคำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          4. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย)
              ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป) และเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้
              ผู้ส่งบทความอาจเพิ่มหัวข้ออีกได้เท่าที่ความจำเป็นของเนื้อหาบทความวิจัย
           ****** (กรณีรูปแบบการพิมพ์ไม่เป็นตามกําหนดข้อ 6 ทางกองบรรณาธิการจะไม่รับลงตีพิมพ์ในวารสาร) ******
          
7. การอ้างอิง
        ผู้เขียนตรวจสอบรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา ต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความเสมอ โดยการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA 6th edition style (American Psychological  Association  Style)  ดังรูปแบบ  (Link==> Word, PDF)
 
หมายเหตุเครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ