ISSN: 1906-117X
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
ครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

วารสารครุศาสตร์สาร ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)

 

** แจ้งเพื่อทราบ **

ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

ขอขยายเวลาเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย

ตั้งแต่วันนี้ - 28 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-472-5712

อีเมล: [email protected]

-----------------------------

** แจ้งเพื่อทราบ **

ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของวารสารครุศาสตร์สารขัดข้อง

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง 02-473-7000 ต่อ 5016 

เป็น 02-472-5712 (ชั่วคราว)

-----------------------------------------------------------

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

* พิจารณาเฉพาะบทความที่จัดรูปแบบตามวารสารกำหนด (รายละเอียดในรูปแบบการเขียนบทความ)
**Peer-review: Double Blinded Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน

*บทความที่แก้ไขแล้วให้ส่งที่ อีเมล์และเว็บไซต์ของวารสาร*

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: http://edujournal.bsru.ac.th/

 

-------------------------------------------------------------

ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

แก้ไขบทความ

1 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2566

 

ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 สิงหาคม 2566 ถึง 21 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 กันยายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

แก้ไขบทความ

1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

30 ธันวาคม 2566


-------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ (ประกาศค่าธรรมเนียม)

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายปี ปีละ 400 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย

บทความละ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาอังกฤษ

บทความละ 2,000 บาท

 

หมายเลขบัญชี 126-0-91036-7

ชื่อบัญชี วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์

ธนาคาร กรุงเทพ

สาขา เจริญพาศน์

เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์หรือ e-mail : [email protected]
หากมีความต้องการใบเสร็จค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ และ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมลพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
.................................................................................................................................................

 

 *หมายเหตุ :

  1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารครุศาสตร์สารเปิดรับ

  3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง

  4. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ