ISSN: 1906-117X

วารสารครุศาสตร์สาร ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

* พิจารณาเฉพาะบทความที่จัดรูปแบบตามวารสารกำหนด (รายละเอียดในรูปแบบการเขียนบทความ)
**Peer-review: Double Blinded Reviewโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

 

*บทความที่แก้ไขแล้วให้ส่งที่ อีเมล์ของวารสาร*

อีเมล: edujournal@bsru.ac.th

เว็บไซต์: http://edujournal.bsru.ac.th/

 

-------------------------------------------------------------

ครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

แก้ไขบทความ

1 พฤษภาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2564

 

ครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 สิงหาคม 2564 ถึง 21 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 สิงหาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 กันยายน 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

แก้ไขบทความ

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 พฤศจิกายน 2564

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

30 ธันวาคม 2564


-------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ (ประกาศค่าธรรมเนียม)

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายปี ปีละ 400 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย

บทความละ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาอังกฤษ

บทความละ 2,000 บาท

 

หมายเลขบัญชี 406-801190-0

ชื่อบัญชี วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์หรือ e-mail : edujournal@bsru.ac.th

.................................................................................................................................................

*หมายเหตุ :
1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารครุศาสตร์สารเปิดรับ
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง