ลงทะเบียนนักวิจัย

ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

เป็นตัวเลขและมียาวอย่างน้อย 13 ตัวอักษร

เป็นตัวเลขเท่านั้นและความยาวอย่างน้อย 9 ตัวอักษร เช่น 0812345678