ISSN: 1906-117X

วารสาร

ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

The results of using the Inquiry process skill set to develop critical thinking abilities of 2th year students majoring in Public Administration at Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ขอบเขต: การวัดและประเมินผลการศึกษา

นิศาชล ฉัตรทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่าง มีวิจารณญาณระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน ซึ่งได้จากการแบบเลือกเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร E1/E2 2) วิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะ มีประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 87.42/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

The results of using the Inquiry process skill set to develop critical thinking abilities of 2th year students majoring in Public Administration at Bansomdejchaopraya Rajabhat University The objective was to develop a set of exercises on the Inquiry process skill set. according to the 80/80 performance criteria and to compare the ability to think There is judgment between before studying and after studying. The sample group was 2nd year students in the Department of Public Administration. Bansomdejchaopraya Rajabhat University Studying in the second semester of the academic year 2022, enrolled in the public policy and planning course, 1 class, 35 students, obtained by selective sampling. The research tools were 1) a set of exercises for Inquiry process skill set, 2) a learning management plan, and 3) a critical thinking ability test. The style is a multiple-choice type. The statistics used in the research were: 1) Efficiency determination of the 80/80 skill set, calculated from the E1/E2 formula; 2) Pre-learn and post-learn analysis. with average standard deviation and non-independent t-test. The results showed that 1) Efficiency of the Inquiry process skill set Efficiency was 87.42/80.00 percent, higher than the specified criteria of 80/80. 2) have the ability to think critically after school is higher than before with the Inquiry process skill set training set at statistical significance at the .01 level

คำสำคัญ

ชุดแบบฝึกทักษะ, ทักษะกระบวนการสืบเสาะ, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Keywords

Skill set, Inquiry process, critical thinking

เอกสารอ้างอิง

ชำนาญ ปาณาวงษ์. (2563). ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติติ. พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร์
วัชรพล จันทรวงศ์. (2562).ความสามารถและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเนื้อหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. Vol. 14 No. 3 (2019): กันยายน-ธันวาคม 2562.
วิระวรรณ สุภานันท์. (2564). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คุรุสภาวิทยาจารย์. ฉบับที่่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา. (2562). พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 . กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา. (2562). พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๒. เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก.
สุรพล นิติไกรพจน์.(2557). กฎหมายหลักเกี่ยวกับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์สถาบันคลังสมอง.