ISSN: 1906-117X

วารสาร

จักรวาลนฤมิตกับอนาคตการศึกษาไทย

Metaverse and The Future of Thailand’s Education
ขอบเขต: เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นิคม กงนะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นารท ศรีละโพธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคโนโลยีกลายมาเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ที่ต้องงดการรวมกลุ่มเพื่อลดความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ ส่งผลให้รูปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น แนวคิดการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เกมและเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual reality) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเมตาเวิร์สเพื่อการศึกษา (Meta-Education) โดยเฉพาะเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกในโลกสมมุติโดยไม่กระทบต่อโลกจริง แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นแต่ครูก็ยังมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเดิม ทว่าต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนกลายเป็นผู้แนะนำ พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะทางเทคโนโลยี

Abstract

In the 21st century educational information technology has played an important role in learning management . Especially, during the pandemic of the coronavirus disease (COVID-19) Therefore, technology-integrated learning management has become an alternative for education management. In situations where grouping must be avoided to reduce the risk of infection. As a result, teaching online and learning has become increasingly popular. The idea of driving education to improve the quality of learning by utilizing technology. Virtual reality games and technology as part of the metaverse concept for education (Meta-Education). Virtual reality is currently gaining a lot of attention as it allows students to learn by trial and error in the imaginary world without affecting the real world. While technology has made it easier for learners to learn at their own pace, teachers are no less important than ever. However, the role must be changed from an instructor to an adviser. To improve yourself to become efficient in learning management along with technology skills.

คำสำคัญ

เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส, เมตาเวิร์สกับการศึกษา, จักรวาลนฤมิต

Keywords

Metavesre, Metaverse Technologies, Metaverse in Education

เอกสารอ้างอิง

จิราพร ประทุมชัย. (2564,17 พฤศจิกายน). ม.ขอนแก่น สุดล้ำ ยกระดับการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยี Metaverse. มหาวทิยาลัยขอนแก่น. Retrieved 20 เมษายน 2565 from https://th.kku.ac.th/81482/
ไชยเจริญเทค. (ม.ป.ป.). โปรแกรม CAD โปรแกรมเพื่อการออกแบบชิ้นงานในวงการอุตสาหกรรม. Retrieved 16 เมษายน 2565 from https://www.chi.co.th/article/article-968/
ธนะวัฒน์ วรรณประภา, วทัญญู วุฒิวรรณ์ และจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์. (2563). เทคโนโลยีการศึกษากับฐานวิถีการศึกษาใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 10(3), 124-134.
ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ. (2559,6 กันยายน). Virtual Reality เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). Retrieved 20 เมษายน 2565 from https://www.scimath.org/article/item/4818-virtual-reality
ธิติรัตน์ สมบูรณ์. (2565,15 กุมภาพันธ์). Metaverse อนาคตการศึกษาข้ามพรมแดนการเรียนรู้จากโลกจริงสู่โลกเสมือน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Retrieved 20 เมษายน 2565 from https://www.chula.ac.th/highlight/64690/
นิกร จันภิลม, ศตพล กัลยา, ภาสกร เรืองรอง และรุจโรจน์ แก้วอุไร. (2562). เทคโนโลยีการศึกษาในยุค Thailand 4.0. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(1), 304-314.
ปุณณิฐฐา มาเชค. (2562). การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพในยุค 4.0 (ศตวรรษที่ 21). “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 7(2), 41-52.
ผู้จัดการออนไลน์. (2564,18 พฤศจิกายน). กูรูชี้กระแส Crypto ปฏิวัติการลงทุนในรูปแบบเดิม แต่ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเป็นรูปธรรม. mgronline. Retrieved 20 เมษายน 2565 from https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000114633
ภาสกร เรืองรอง, ประหยัด จิระวงพงศ์, วณิชชา แม่นยำ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ศรันยุ หมื่นเดช และชไมพร ศรีสุราช. (2557). เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 5(ฉบับพิเศษ)
มติชนออนไลน์. (2564,3 ธันวาคม). ‘ราชบัณฑิตยสภา’ ประกาศอย่างเป็นทางการ บัญญัติศัพท์ Metaverse ภาษาไทย ‘จักรวาลนฤมิต’. Retrieved 20 เมษายน 2565 from https://www.matichon.co.th/education/news_3070973
รักษิต สุทธิพงษ์. (2560). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากับการพัฒนาครูไทยในยุคดิจติอล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), 334-355.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (ม.ป.ป.). แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ. Retrieved 13 กุมภาพันธ์ 2565 from http://www.thaischool1.in.th/_files_school/27012005/document/27012005_0_20150512-093836.pdf
โสภณ สกุลเรือง. (2565,15 กุมภาพันธ์). โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมเปิด AC Metaverse กับการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต. โรงเรียนอัสสัมชัญ. Retrieved 20 เมษายน 2565 from https://swisplus.assumption.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_picture.php?id_pic=5568
อภิชาติ รอดนิยม. (2564). เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคใหม่. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(9), 123-133.
BBCNews. (2564,18 ตุลาคม). เมตาเวิร์ส คืออะไร เทคยักษ์ใหญ่เจ้าไหนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยในอนาคตนี้. BBC News ไทย. Retrieved 11 มกราคม 2565 from https://www.bbc.com/thai/international-58946076
Donghua, C. & Runtong, Z. (2022). Exploring Research Trends of Emerging Technologies in Health Metaverse: A Bibliometric Analysis. SSRN(5 January 2022), 32. https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3998068
Lee, L.-H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A., Bermejo, C., & Hui, P. (2021). All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda. JOURNAL OF LATEX CLASS FILES, 14(8), 1-66. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11200.05124/8
Microsoft. (n.d.). Introduction to mixed reality. Retrieved 16 เมษายน 2565 from https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/intro-to-mixed-reality/
Mystakidis, S. (2022). Entry Metaverse. Encyclopedia, 2(1), 486-497. https://doi.org/10.3390/encyclopedia2010031
Park, S.-M. & Kim, Y.-G. (2022). A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges. IEEE Access, 10, 4209-4251. https://doi.org/10.1109/access.2021.3140175
Phompanya, K. (2563,2 มีนาคม). เทคโนโลยีโลกเสมือน VR/AR/MR. กรมประชาสัมพันธ์. Retrieved 16 เมษายน 2565 from http://km.prd.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-vr-ar-mr/
Techsauce, K. (2564, 2 พฤศจิกายน). Metaverse คืออะไร. Retrieved 12 กุมภาพันธ์ 2565 from https://techsauce.co/tech-and-biz/what-is-metaverse
Thaiware. (2564,30 พฤศจิกายน). Metaverse คืออะไร ? โลกใบใหม่ที่ไม่ได้ไกลตัว. Thaiware. Retrieved 12 กุมภาพันธ์ 2565 from https://tips.thaiware.com/1784.html
TNNONLINE. (2565,21 มกราคม). Metaverse คืออะไรและก้าวต่อไปที่สำคัญ TNN ONLINE. Retrieved 20 เมษายน 2565 from https://www.tnnthailand.com/news/columnist/102612/