ISSN: 1906-117X

วารสาร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการความรู้เทคโนโลยีกับวิธีการสอนและเนื้อหา (TPACK) ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี: การวิเคราะห์ไมมิค

Factors Affecting the Teaching Process Using the Integration of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of School Administrators in Primary Educational Service Area Office Pattani: MIMIC Analysis
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

มะนาแซ มะเดหมะ

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ

ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการความรู้เทคโนโลยีกับวิธีการสอนและเนื้อหาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีทั้ง 3 เขตพื้นที่ จำนวน 178 โรงเรียน รวมจำนวน 356 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics 26 และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์ไมมิค โดยใช้โปรแกรม LISREL 9.30 Student Edition ผลการวิจัย ปรากฎว่า 1) โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ TPACK ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (²=15.45, df=12, p-value=0.22, Relative²=1.29, GFI=0.99, AGFI=0.96, CFI=1.00, NFI=1.00, RMR=0.00, SRMR=0.01, RMSEA=0.03) และ 2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ TPACK ประกอบด้วย ความรู้เชิงเทคโนโลยี ความรู้เชิงวิธีการสอน และความรู้เชิงเนื้อหานั้น มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ TPACK ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ได้แก่ 1) การสนับสนุนเชิงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน 2) การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 3) จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 4) การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 5) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 6) การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี และ 7) การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.64, 0.35, 0.31, 0.25, 0.20, 0.18 และ 0.17 ตามลำดับ และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ TPACK ได้ร้อยละ 76

Abstract

The objective of this research were: 1) to develop and validate causal model with the empirical data and 2) to analyze the effect size of factors the teaching process using the integration of technological pedagogical content knowledge (TPACK) of school administrators in primary educational service area office Pattani. The sample consisted of 356 school administrators and academic teacher supervisors affiliated of 178 schools in all of 3 Primary Educational Service Area Office Pattani were randomly selected by using stratified random sampling. The research instrument was a set of questionnaires in 5-point rating scale. The descriptive statistics were analyzed using IBM SPSS Statistics 26 and the causal model were analyzed by MIMIC analysis using LISREL 9.30 Student Edition. The research findings were as followed: 1) causal model of factors the teaching process using the TPACK of school administrators in primary educational service area office Pattani was consistent well fitted with the empirical data (²=15.45, df=12, p-value=0.22, Relative²=1.29, GFI=0.99, AGFI=0.96, CFI=1.00, NFI=1.00, RMR=0.00, SRMR=0.01, RMSEA=0.03) and 2) teaching process using the TPACK consists of (1) technological knowledge, (2) pedagogical knowledge, and (3) content knowledge. The factors affecting the teaching process using the TPACK of School Administrators in Primary Educational Service Area Office Pattani compose of 7 factors including that the (1) technology and infrastructure support, (2) using of teaching and learning technology, (3) technology ethics, (4) using of professional excellence development, (5) using of technology in management, (6) technological vision, and (7) using of technology in measurement and evaluation, the effect size were 0.64, 0.35, 0.31, 0.25, 0.20, 0.18, 0.17 and respectively. The factors in causal model could descript the variation of the teaching process using the TPACK of school administrators in primary educational service area office Pattani results at 76 percent.

คำสำคัญ

การบูรณาการเทคโนโลยี , ผู้บริหารสถานศึกษา , ประถมศึกษาปัตตานี , ไมมิค

Keywords

TPACK, School Administrators, Primary Educational Service Area Office Pattani, Mimic Analysis

เอกสารอ้างอิง

กรวุฒิ แผนพรหม, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, และ กนิษฐ์ ศรีเคลือบ. (2564). การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูสะเต็มตามกรอบทีแพค-สะเต็ม. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 27(1), 49-64.

จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. (2559). การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 6(2), 1-13.

ชูพงศ์ อยู่ภักดี และกฤษกนก ดวงชาท. (2564). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. วารสารบัณฑิตวิจัย, 12(1), 31-41.

นิศรา กันเรียน และ สุกัญญา แช่มช้อย. (2561). การศึกษาความเข้าใจความรู้เนื้อหาผสานวิธีการสอนและเทคโนโลยี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, 1(3), 68-81.

เลอศักดิ์ ตามา และ สุมาลี ศรีพุทธรินทร. (2564). ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22. วารสารรัชต์ภาคย์, 15(38), 225-240.

สุภัทรศักดิ์ คำสามารถ, ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี, และ โกวิท จันทะปาละ. (2563). แนวทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น. Journal of Modern Learning Development, 5(3), 245-259.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). แนวปฏิบัติของการสร้างและส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับครู. กรุงเทพ ฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

อัฟนาน อัลมุสตอฟา. (2564). ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

Angeli, C., & Valanides, N. (2005). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & education, 52(1), 154-168.

Avidov-Ungar, O., & Shamir-Inbal, T. (2017). ICT Coordinators’ TPACK-Based Leadership Knowledge in Their Roles as Agents of Change. Journal of information technology education, 16(1). 169-188.

Bostancıoğlu, A., & Handley, Z. (2018). Developing and validating a questionnaire for evaluating the EFL ‘Total PACKage’: Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for English as a Foreign Language (EFL). Computer Assisted Language Learning, 31(5-6), 572-598.

Castle. (2017). Principals Technology Leadership Assessment. Retrieved from http://dangerouslyirrelevant.org/wp-content/uploads/2017/04/PTLA-Packet.pdf

Chang, I. (2012). The effect of Principals’ Technological Leadership on Teachers’ Technological Literacy and Teaching Effectiveness in Taiwanese Elementary Schools. Educational Technology & Society, 15(2), 328-340.

Clausen et al. (2019). TPACK leadership diagnostic tool: Adoption and implementation by teacher education leaders. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 35(1), 54-72.

Cox, S., & Graham, C. R. (2009). Using an elaborated model of the TPACK framework to analyze and depict teacher knowledge. TechTrends, 53(5), 60-69.

Depew, R. (2015). Investigating the technological pedagogical content knowledge (TPACK) and technology leadership capacities of K-12 public school principals. (Doctoral Thesis, Brandman University).

Ertmer, P. A. (2005). Teacher Pedagogical Beliefs: The Final Frontier in Our Quest for Technology Integration?. Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39

Gerald, S. N. (2020). Measuring Principals’ Technology Leadership and Principals’ Behaviors: A Quantitative Study. (Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University). Retrieved from https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/ 10919/97602/Gerald_SN_T_2020.pdf

Grace, G. (2020). The Development of a New Instrument Comparing Teacher and Principal Perceptions of School Technology Leadership. (Dissertations, University of Kentucky). Retrieved from https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgiarticle=1066&context=edsc_etds

Katechaiyo, N., Siribanpituk, P., & Chreonkul, N. (2021). The Current and Desirable States of Private School Teacher Development Model Based on the Concept of TPACK and Productive Pedagogies. UMT Poly Journal, 18(1), 477-489.

Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th ed.). New York: The Guilford Press.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge?. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Mtebe, J. S., & Raphael, C. (2018). Key factors in learners’ satisfaction with the e-learning system at the University of Dar es Salaam, Tanzania. Australasian Journal of Educational Technology, 34(4), 107-122.

Mulyadi, D., Wijayatingsih, T., Budiastuti, R., Ifadah, M., & Aimah, S. (2020). Technological pedagogical and content knowledge of ESP teachers in blended learning format. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(6), 124-139.

Pierson, M. E. (2001). Technology Integration Practice as a Function of Pedagogical Expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413-430.

Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2006). A first course in structural equation modeling (2nd ed.). New Jersey: Erlbaum.

Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2020). Developing a short assessment instrument for Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK.xs) and comparing the factor structure of an integrative and a transformative model. Computers & Education, 157, 1-12.

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2016). A beginner’s guide to structural equation Modelling (4th ed). New York: Taylor & Francis.

Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Thomas, T., Herring, M., Redmond, P., & Smaldino, S. (2013). Leading change and innovation in teacher preparation: A blueprint for developing TPACK ready teacher candidates. TechTrends, 57(5), 55-63.

Wong, A. Y., & Daud, K. (2017). Headmaster Technology Leadership in Malaysia Elementary Schools. Journal of Education and Learning, 11(2), 154-164.