ISSN: 1906-117X

วารสาร

การศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

A study The Expectations and Truth towards Responsibilities Learning in Measurement and Evaluation Subjects of Students in Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ขอบเขต: การวัดและประเมินผลการศึกษา

สุภาพร ศรีหามี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียน และ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 273 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความคาดหวังและความเป็นจริงที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียน โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความคาดหวังที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียน เท่ากับ .952 และความเชื่อมั่นของแบบประเมินความเป็นจริงที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียน เท่ากับ .962 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคาดหวังและความเป็นจริงที่มีต่อความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

This research aimed to 1) study the expectations and truth towards responsibilities learning in Measurement and Evaluation Subjects and 2) compare responsibilities learning in Measurement and Evaluation Subjects between the expectations and truth of students in Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The samples were 273 undergraduate students enrolled in the learning in measurement and evaluation subjects, in academic year 2020. The obtained through Stratified Random Sampling. The research instruments were an evaluation forms of expectations and truth towards responsibilities learning by using the Likert’s 5-rating scale. Reliability of the evaluation forms for the expectations towards responsibilities learning measured .952 and the truth towards responsibilities learning measured .962. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test for dependent samples The research results found that: 1. The Study the expectations and truth towards responsibilities learning in Measurement and Evaluation Subjects, in overview were high level. 2. The Comparison responsibilities learning in Measurement and Evaluation Subjects between the expectations and truth of students in Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University were different at significance level .01.

คำสำคัญ

ความคาดหวัง, วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้, ความรับผิดชอบในการเรียน, ความเป็นจริง

Keywords

expectations, Measurement and Evaluation Subjects, responsibility learning, truth

เอกสารอ้างอิง

จินตนา ภาคาบุตร์. (2558). การศึกษาสภาพและความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558. (17-24).
ณัฏฐณิชา ศรีพิมลปาณี. (2551). คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด.
ประวีดา คำแดง และกาญจนา ใจจ้อย. (2562). ความคาดหวังและความเป็นจริงต่อผลการเรียนรู้รายวิชา พบ. 282 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562, 36-48.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2559). มคอ.2 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา. คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ราชกิจจานุเบกษา. (2556). ข้อบังคับคุรุสภา. https://www.ksp.or.th สืบค้นเมื่อมกราคม 2560.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.
สุรศักดิ์ รัตนมังสังค์, อภิชาติ ใจอารีย์ และประสงค์ ตันพิชัย. (2557). การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557, 1025-1040.
Lotrakul, M., Sumrithe, S., & Saipanish, R. (2008). Reliability and Validity of the Thai Version of the PHQ-9. BMC Psychiatry, 8, 46-52.