ISSN: 1906-117X

วารสาร

การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมือง

Classroom Management for Citizenship Competency
ขอบเขต: หลักสูตรการสอน

อิทธิเดช น้อยไม้

มหาวิทยาลัยบูรพา

ณัฐวรรณ เฉลิมสุข

มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง การศึกษาจึงต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อถ่ายทอดลงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรได้นั้น นอกจากขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแล้ว ยังต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนด้วย ชั้นเรียนจัดเป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมพลเมืองของสังคมให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะจองความเป็นพลเมืองในอนาคต ดังนั้นในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมือง จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกการ แนวคิด และแนวทางในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อจะช่วยกันสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมโลกได้เป็นอย่างดีสืบไป

Abstract

Education is the process of development of the learners and it enables them to be complete human beings in all its manifestations- physical, mental, emotional, social and intellectual, including having a consciousness of citizenship. Therefore, education must be managed appropriately in order to transfer it to the learners in a concrete form of learning management. The management of learning will achieve the objectives according to the course it also depends on the techniques and methods of learning management on the teacher's ability to manage the classroom. A classroom is an important mechanism for preparing citizens of society to become competent citizens in the future. Therefore, the management of classrooms to enhance citizenship capacity is an important task for teachers. They need to have knowledge and understanding about principles, concepts and guidelines for classroom management in order to strengthen citizenship competencies, encourage learners to be good quality citizens and have potential to create benefits for the nation and the world society as well.

คำสำคัญ

การบริหารจัดการชั้นเรียน, สมรรถนะ, ความเป็นพลเมือง

Keywords

Classroom Management, , Competency, Citizenship

เอกสารอ้างอิง

จินตนา ศิริธัญญารัตน์ และนันท์นภัส นิยมทรัพย์. (2561). การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2556). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2562). หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์. (2563). การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. (2548). รายงานการวิจัย เอกสารการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา.
สิริวรรณ ศรีพหล. (2554). การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลโลก. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สันติ บุญภิรมย์. (2557). การบริหารจัดการในห้องเรียน. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2559). การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟิก.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ .
Burden, P.R., & Byrd, D.M. (2003). Methods for Effective (3thed). Boston: Person Education.
McClelland. D.C. (1975). A Competency model for human resource management specialists to be used in the delivery of the human resource management cycle. Boston: Princeton University.
Thomas, L.G., & Jere, E. B. (2008). Looking in Classroom (10thed). Boston: Pearson Education.
Shermon, G. (2004). Competency based HRM: A strategic resource for competency mapping, assessment and development centres. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education.
Shirley, L.B., & Jonathan, E.S. (1978). Classroom Management: Principles to Practice. Abingdon: Routledge.
Stronge, James H, Tucker, Pamela D, & Hindman, Jennifer L. (2004). Handbook for Qualities of Effective Teachers. Retrieved from http://www.ascd.org/publications/books/104135/ chapters/Classroom-Management-and Organization.aspx
UNESCO. (2015). Global Citizenship Education (GCED): UNESCO’s approach. Retrieved from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/questions-answers- 21jan-EN.pdf
Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). Educating the Good Citizen: Political Choices and Pedagogical Goals. PS: Political Science & Politics, 37(2), 241-247