ISSN: 1906-117X

วารสาร

ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอายุ 3-5 ปีของจังหวัดสุรินทร์ในยุควิถีใหม่

The research report Results of emotional intelligence assessment of children 3-5 years of age in Surin province in the New Normal Era
ขอบเขต: จิตวิทยาเพื่อการศึกษา

บุญเลี้ยง ทุมทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พัชรา ทองพันธ์รักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและผู้ดูแลเด็ก โดยการสุ่มหลายขั้นตอน รวมจำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 99.23 มีประสบการณ์ทำงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 46.92 อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.38 2. ระดับความฉลาดทางอารมณ์เด็กโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .31 3. ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมทุกด้านของเด็กในสถานศึกษาที่มีระดับสูงกว่าเกณฑ์จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.61 มีระดับปกติจำนวน 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.08 และมีระดับต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.31 4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกคือ เพศกับประสบการณ์ในการทำงานของครูหรือผู้ดูแล อายุกับประสบการณ์ในการทำงานของครูหรือผู้ดูแล อายุกับระดับการศึกษาของครูหรือผู้ดูแลเด็ก และประสบการณ์ในการทำงานของครูหรือผู้ดูแลกับระดับการศึกษาของครูหรือผู้ดูแลเด็ก

Abstract

The purpose of this research was to assess the level of emotional intelligence of children. And to determine the relationship between the variables. The samples were teachers and child caregivers. In the education sector, multi stage random sampling. The total number was 130. The tools used for data collection consisted of the study was the questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics. And Pearson product moment correlation coefficient analysis. The research results were found that; 1. The large sample group is female, 129 people, representing 99.23%, having work experience between 1-5 years, 61 people, representing 46.92%, belonging to the Ministry of Education, 111 places, representing 85.38%. 2. The overall level of emotional intelligence of the children was at a moderate level with a mean of 3.38 standard deviation of .31 3. The overall emotional intelligence of children in 19 institutions accounted for 14.61%, there were 108 places at normal level, and accounting for 83.08%, and 3 places were below the threshold, accounting for 2.31%. 4. The correlation between the variables with positive correlation was gender and teacher or caregiver work experience age and work experience of teachers or caregivers age and educational level of the teacher or child caregiver. And the teacher's or caregiver's work experience with the teacher's or child's education level.

คำสำคัญ

ความฉลาดทางอารมณ์ , เด็กปฐมวัย , ครูและผู้ดูแลเด็ก , ยุควิถีใหม่

Keywords

Emotional intelligence, , Primary children, Teachers and caregivers, New Normal Era.

เอกสารอ้างอิง

จันท์พิมพ์ สารากร และคณะ (2563). ความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลหลักเพื่อการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. พยาบาลสาร, 47(2) : 1-11.
นริศรา ตรียันต์ (2562). ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร. ศิลปการจัดการ, 3(1) : 43-52.
Brackett, M. A., Rivers, S. E., & Salovey, P. (2011). Emotional intelligence: implications for personal, social, academic, and workplace success. Social and Personality Psychology Compass, 5(1): 88-103.
Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2014). A guide to developing emotional intelligence for young children for parents (2nd Ed.). Nonthaburi: Printing House, Agricultural Cooperative of Thailand Limited. (In Thai)
Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2012). Manual for parents to develop their children’s EQ. developed by The Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Retrieved from http://www.klb.dmh.go.th/eng/index.php?m=publication&op=detail&research_id=583. (In Thai)
Department of Health. (2016). Annual Report Department of Health 2016. Retri from www.anamai.moph.go.th/ ewt dl_link.php (in Thai)
Hastings, R. P. (2002). Parental stress and behavior problems of children with developmental disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 27(3): 149-160.
Lecavalier, L., Leone, S., & Wiltz, J. (2006). The impact of behavior problems on caregiver stress in young people with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual Disability Research, 50(3): 172-183.
Santrock, J. W. (2004). Child Development (10th Ed.). New York: McGraw-Hill.
Sriwongpanich, N. (2014). Guidelines for the implementation of preschool child development projects to support the national strategy, fiscal year 2014. Nonthaburi: Printing House, Agricultural Cooperative of Thailand Limited. (In Thai)