ISSN: 1906-117X

วารสาร

การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0

Using of virtual technology for teaching and learning management in Thailand 4.0 era
ขอบเขต: สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดิเรก อัคฮาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จำเป็นจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพไปพร้อมๆ กัน การจัดการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จำเป็นจะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มสมรรถนะ การเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกันมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผสานโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริง เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ มากกว่าการได้ยินและมองเห็น โดยรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเสมือนการรับรู้โดยธรรมชาติ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์เสมือนจริงที่นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวโน้มของเทคโนโลยีเสมือนจริงจะก้าวสู่โลกความเป็นจริงมากขึ้นเสมือนเป็นโลกเดียวกัน

Abstract

In developing Thailand into the era of Thailand 4.0 that is moved forward with the technology, creativity and innovation, it is necessary to develop human resources to be of quality at the same time. Educational management mainly focusing on teaching and learning is not sufficient. To increase learning competency and promote skills required in the 21st century, the teaching and learning processes need to be improved by means of technology. Virtual technology is a new technology that has been increasingly used in teaching and learning. With its features that have been developed to combine the real world and the virtual reality via softwares and connecting devices, students can learn with more various senses than hearing and seeing and recognize various types of existing information like natural perceptions. Moreover, it can create interactions which are very useful in learning and creating virtual experiences to be efficiently applied in real life situations. The trend of virtual reality technology is stepping more into the real world as if they belonged to a single world.

คำสำคัญ

เทคโนโลยีเสมือนจริง , เทคโนโลยีใหม่ , ไทยแลนด์ 4.0

Keywords

Virtual reality technology, New technology, Thailand 4.0

เอกสารอ้างอิง

จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์ และ สุธิดา ชัยชมชื่น. (2562). องค์ประกอบและขั้นตอนการพัฒนาระบบ
เสมือนจริง ทางด้านการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 42 (2): 1-18.
ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2561). การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์. (2557). ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทย. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พาสนา จุลรัตน์. (2561). การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในยุคThailand 4.0. วารสารวิชาการ
Veridian E – Journal,Silpakorn University 11 (2) : 2366. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2562. จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E- Journal /article/view/144570/106964.
พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (2562, 11 กันยายน).
ราชกิจจานุเษกษา. เล่ม 136 ตอนพิเศษ 227 ง, หน้า 4. ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (2561). การเติบโตของเทคโนโลยีความจริงเสมือนและความจริงเสริมกับผลกระทบ
ที่มีต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 5 จี. วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 2 (2):
154-170.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). หนังสือเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สกสค. ลาดพร้าว.
สุวิช ถิระโคตร และคณะ.(2558). สื่อใหม่: ความหมาย คุณลักษณะ และการวิจัย. วารสาร
สารสนเทศศาสตร์ 33 (3) : 112 – 129.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
“Get your Cardboard” [Online].Retrieved February 2, 2020.
from https://arvr.google.com/cardboard/get-cardboard/
“Introducing Blocks Create beautiful 3D models in no time” [Online].Retrieved February
2, 2020. from https://vr.google.com/blocks/
“Learning pyramid” [Online].Retrieved February 2, 2020.
from https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_pyramid
Milgram, P. & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays, IEICE
TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
“Mixed Reality Educational Experience” [Online]. Retrieved February 2, 2020.
from http://peer.momentnyc.com/