ISSN: 1906-117X

วารสาร

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสรัคติวิสต์โดยใช้รูปแบบ การสอนวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) และรูปแบบการสอนแบบปกติ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

Effect of Learning activity based on constructivist theory by using 5Es learning style and usual style on Exponents of Mathayomsuksa 1 students Wat Pradoonaisongtham School
ขอบเขต: คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา

กาญจนา ทองหีต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วรรณภร ศิริพละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สมภพ แซ่ลี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es กับรูปแบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Es สูงกว่ารูปแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

Research objective were to compare a learning achievement of Learning activity based on constructivist theory by using 5Es learning style and usual style and to study the satisfaction of Learning activity based on constructivist theory by using 5Es learning style. Research samples were 2 classrooms of Mathayomsuksa 1 students that were random by purposive sampling. Research instruments were constructivism lesson plan by using 5Es learning style, Learning achievement test and satisfaction questionnaire. Data was analyzed by percent, mean, standard deviation and hypothesis testing by t-test. The results showed that a learning achievement of constructivism Learning activity based on constructivist theory after using 5Es learning style was higher than before at significant level .05. A learning achievement of Learning activity based on constructivist theory after using 5Es learning style was higher than learning by usual style at significant level .05 and student satisfaction was in very high level.

คำสำคัญ

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, รูปแบบการสอน 5Es, รูปแบบปกติ

Keywords

Constructivist theory, 5Es learning style, Usual learning style

เอกสารอ้างอิง

กรรณิกา ธาดา. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ฆนัท ธาตุทอง. (2559). หลักการจัดการเรียนรู้. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
เจิมจันทน์ ขวัญแก้ว. (2558). การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Es และ STAD เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา).
ชลธิชา บำรุงกิจ. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์รหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es). (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง).
วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ อรพิณ ศิริสัมพันธ์. (2560). กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 12). นครปฐม: เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2561). ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2561, จาก http://www.niets.or.th.
_________. (2561). ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2561, จาก
http://www.niets.or.th.
_________. (2562). ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562, จาก http://www.niets.or.th.