ISSN: 1906-117X

วารสาร

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แอดดี้โมเดลและแนวคิดของกาเย่

Design and Development of Computer Assisted Instruction Using ADDIE Model and Concept of Gagne
ขอบเขต: สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE Model เป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาที่มีขั้นตอนที่ง่ายและชัดเจน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ 2.การออกแบบ 3.การพัฒนา 4.การนำไปใช้ 5.การประเมินผล ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ครอบคลุมกระบวนการออกแบบและพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์ สำหรับแนวคิดของกาเย่นำมาใช้ในขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 2 ของ ADDIE Model แนวคิดของกาเย่ มี 9 เหตุการณ์ ได้แก่ 1.การกระตุ้นดึงดูดความสนใจ 2.การแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3.การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม 4.การนำเสนอเนื้อหาใหม่ 5.การให้แนวการเรียนรู้ 6.การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ 7.การให้ข้อมูลป้อนกลับ 8.การประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 9.การส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้และนำไปใช้ ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีแนวคิดของนักการศึกษารองรับ จึงทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ 1. ปกชื่อบทเรียน 2. คำชี้แจงการใช้บทเรียน 3.วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4. เมนูหลัก 5. แบบทดสอบก่อนเรียน 6. เนื้อหาบทเรียน 7. แบบทดสอบหลังเรียน 8. บทสรุปและการนำไปใช้ 9. ผู้จัดทำ

Abstract

The design and development of Computer Assisted Instruction using ADDIE Model is a design and development process that is easy and clear. It consists of 5 steps, which are 1. Analysis 2 .Design 3. Development 4. Implementation 5. Evaluation. All these 5 steps cover all processes of design and development from the start to finally a complete Computer Assisted Instruction. For the Concept of Gagne, it has been used in the Instructional design of Computer Assisted Instruction, which is in the second step of ADDIE Model. The Concept of Gagne consists of 9 events, which are 1.Gain Attention 2. Inform Learners of Objectives 3. Stimulate Recall of Prior Learning 4. Present the Content 5. Provide Learning Guidance 6. Elicit Performance 7. Provide Feedback 8. Assess Performance 9. Enhance Retention and Transfer to the Job . Therefore, the design and development of Computer Assisted Instruction that has been systematically conducted and supported by the idea of educators, will result in high quality and efficiency of Computer Assisted Instruction, which can effectively be used in creating learning activities.The important components of Computer Assisted Instruction, which are 1. Cover Title 2.Instruction 3. Objective 4. Main Menu 5. Pre-Test 6. Information 7. Post-Test 8. Summary-Application 9. Creator

คำสำคัญ

การออกแบบและพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แอดดี้โมเดล แนวคิดของกาเย่

Keywords

Design and Development, Computer Assisted Instruction, ADDIE Model, Concept of Gagne

เอกสารอ้างอิง

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). “การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือ
ชุดการสอน” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ 5,
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) : 7-20.
รุจโรจน์ แก้วอุไร. (ม.ป.ป.). การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2562. จาก
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355542/
teachtheory.htm
ศักดิ์คเรศ ประกอบผล. (2561). “การประเมินนวัตกรรมการ
ศึกษาในยุคการศึกษา 4.0.” ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12, ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 295-311.
สุพจน์ อิงอาจ. (2555). การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้อง
ต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สุไม บิลไบ. (2557). “การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
โดยใช้ ADDIE Model.” เอกสารประกอบการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา.
[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2562.จาก
https://drsumaibinbai.files.wordpress.com/
2014/12/addie_design_sumai.pdf
อมรรัตน์ แซ่กวั่ง. (2559). “การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อใหม่.”
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี. ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) : 251-274.
Ananthiya, (2016). “การออกแบบและพัฒนาการสื่อการเรียน
การสอน (Instructional Media Design and
Development).” [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม
2562. จาก https://ananthiya.wordpress.com/
Serhat Kurt. (2018). “ADDIE Model: Instructional
Design.” Edecational Technology. [Online].
Retrieved December 2, 2019, from
https://educationaltechnology.net/the-addie-
model-instructional-design/
University of Florida. (2018). “Gagne’s 9 Events of
Instruction.” Retrieved December 9,2019, from
http://citt.ufl.edu/tools/gagnes-9-events-of-
instruction/