ISSN: 1906-117X

วารสาร

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทรสมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-