ISSN: 1906-117X

วารสาร

โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติในการใช้ระบบ iThesis ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Causal model of factors affecting the attitude toward using the iThesis system of graduate students of the Faculty of Education, Chulalongkorn University
ขอบเขต: การวัดและประเมินผลการศึกษา

กัญภ์หัชรินดา เภสัชชา

อิสระ

วิสรุต สุวรรณสันติสุข

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

รุจน์ ฦาชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

บทความวิจัย เรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติในการใช้ระบบ iThesis ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อเจตคติในการใช้ระบบ iThesis ตัวอย่างวิจัยคือนิสิตคณะครุศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 620 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการใช้ระบบ iThesis วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และ วิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติในการใช้ระบบ iThesis ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2= (19, N = 620) = 14.17 , p = .774, RMSEA = .000, AGFI = 1.000, SRMR = .003) 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถในการใช้ระบบ iThesis การรับรู้ว่าระบบ iThesis ง่ายต่อการใช้ การรับรู้ว่าระบบ iThesis มีประโยชน์ ที่มีต่อเจตคติในการใช้ระบบ iThesis พบว่าการรับรู้ความสามารถในการใช้ระบบ iThesis ส่งผลต่อการรับรู้ว่าระบบ iThesis ง่ายต่อการใช้ ได้ร้อยละ 70 (R2 = .700) และการรับรู้ว่าระบบ iThesis มีประโยชน์ ได้ร้อยละ 92.3 (R2 = .923) และ การรับรู้ความสามารถในการใช้ระบบ iThesis การรับรู้ว่าระบบ iThesis มีประโยชน์ การรับรู้ว่าระบบ iThesis ง่ายต่อการใช้ ร่วมกันอธิบายเจตคติในการใช้ระบบ iThesis ได้ร้อยละ 92 (R2 = .920) โดยการรับรู้ว่าระบบ iThesis มีประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด มีค่าน้ำหนักความสำคัญที่ .935

Abstract

Research article On The Causal model of factors affecting the attitude toward using the iThesis system of graduate students of the Faculty of Education, Chulalongkorn University. It has a research objective to examine the harmonization of conceptual framework models developed with empirical data and to analyze the effect size of factors on attitudes toward using of iThesis systems. The sample size was 620 students from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. The research tools are questionnaires of factors that affect the attitude to the use of the iThesis system. Analyze data used Descriptive Statistics and analyze the Structural Equation Model (SEM). The research findings were as the followings: 1. Causal model of factors affecting the attitude of using the iThesis system of graduate students of the Faculty of Education, Chulalongkorn University fitted well with empirical data (χ2= (19, N = 620) = 14.17 , p = .774, RMSEA = .000, AGFI = 1.000, SRMR = .003) 2. The results of the analysis of the influence of iThesis self-efficacy, Ease of use, Usefulness towards iThesis Attitude found iThesis self-efficacy had a direct influence on Ease of use (R2 = .700) and Usefulness (R2 = .923), iThesis self-efficacy, Usefulness and Usefulness Jointly explained on iThesis Attitude (R2 = .920). Moreover, Ease of use It's the factor that affects the most and indirect effect at .935.

คำสำคัญ

เจตคติต่อการใช้ระบบiThesis, ระบบiThesis, โมเดลเชิงสาเหตุ

Keywords

Attitude towards The Use Of Ithesis System, iThesis System, Causal Model

เอกสารอ้างอิง

ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์. (2551). โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการรับรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองที่มีต่อความสามารถทางคอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวทช. (2561). โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS). สืบค้นจาก
https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/thailis-thai-library-integrated-system/
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559). คู่มือสำหรับนิสิต/นักศึกษา. สืบค้นจาก https://ithesis.uni.net.th/iThesis
Agarwal, R., & Prasad, J. (1999). Are differences germane to the acceptance of new information technologies. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 30(2), 361-391.
Almrashdah, I. A., Sahari, N., Zin, N. A. H. M., & Alsmadi, M. (2010). Distance learners’ acceptance of learning management system. 6th International Conference on IEEE, 304-309.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman & Company.
Chan, M. M., Plata, R. B., Medina, J. A., Alario-Hoyos, C., Rizzardini, R. H., & Roca, M.D.I (2018). Analysis of behavioral intention to use cloud-based tools in a MOOC: A technology acceptance model approach. Journal of Universal Computer Science, 24(8), 1072-1089.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of
information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
Davis, R., & Wong, D. (2007). Conceptualizing and measuring the optimal experience of the
eLearning environment. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5(1), 97-126.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory
and Research. MA: Addison-Wesley.
Fox, E.A. (1997). Networked digital library of theses and dissertations an international effort
unlocking university resources. VA: Virginia Tech.
Garrido-Moreno, A. (2013). Perceived playfulness, gender differences and technology acceptance
model in a blended learning scenario. Computers & Education, 63, 306-317.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. (7thed.)
NJ: Pearson.
Ma, Q., & Liu, L. (2004). The technology acceptance model: A meta-analysis of empirical
findings. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 16(1), 59-72.
Lee, M.K.L., Chueng, C.MK., & Chen, Z. (2005). Acceptance of Internet-based learning medium: The role of extrinsic and intrinsic motivation. Information & Management, 42(8), 1095-1114.
Luarn, P., & Lin, H.H. (2005). Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking. Computers in Human Behavior, 21, 873-891.
Park, S.Y. (2009) An analysis of the technology acceptance model in understanding university
students' behavioral intention to use e-learning. Journal of Educational Technology &
Society, 12(3), 150-162.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478.