ISSN: 1906-117X

วารสาร

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

The Professional Administrator of School Administrators In MuangChonburi2 School Cluster, Chonburi within the Context of Educational Management For Eastern Economic Corridor Development Zone (EEC)
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

พลธาวิน วัชรทรธำรงค์

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1 (สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี2)

ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นนักบริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนและศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน 242 คน และบุคลากร 66 คน รวม 308 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพผู้บริหารโรงเรียน ในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 2. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ การส่งเสริมให้มีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและนิเทศติดตามให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ กำหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เหมาะสม พัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายและสื่อสังคมออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น

Abstract

Abstract The objectives of this research were to study the professional administrator of school administrators in MuangChonburi2 School Cluster, Chonburi province within the context of educational management for Eastern Economic Corridor Development Zone (EEC) and to investigate the guidelines for developing professional management of administrators. The sample consisted of 242 teachers and 66 educational personnel which were obtained by stratified random sampling. The instruments were a 5 rating scale questionnaire and an interview form created by the researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, standard deviation and content analysis. The results showed as follow; 1. The professional administrators, of school administrators were at a high level. When considering each aspect ranking by average scores, there were vision, morality, academic, personnel management, budget, research and innovation, technology and foreign language communication. 2. Guidelines for developing professional management of school administrators, there were promoting research and innovation, developing curriculum and teaching for EEC, preparing educational development plans and following up supervision in accordance with the vision, mission, determining appropriate educational management strategies, developing foreign languages proficiency using a variety of channels and more social medias or internet.

คำสำคัญ

คำสำคัญ: ผู้บริหารมืออาชีพ, การจัดการศึกษา, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Keywords

Keywords: Professional Administrator, Educational management, Eastern Economic Corridor

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
จันทิมา ผลอินทร์. (2555). คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
รุ่งทิพย์ ปินะสา. (2557). คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในทรรศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
เรณู กองชาญ. (2553). คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของครูในอำเภอมวกเหล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.
วรรณษา ท้วมศิริ. (2562). ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. (2561). แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.
อรวรรณ เปรมบำรุง. (2557). คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
อัญชลี พิมพ์พจน์. (2553). ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.