ISSN: 1906-117X

วารสาร

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบผลสำเร็จ

Developing moral schools for success
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

นรินทร์ ขวัญคาวิน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ

สภาพสังคมโลกวัตถุนิยมที่สลับซับซ้อนในปัจจุบัน นำไปสู่ปัญหาของบุคคลหรือสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีเรียบง่ายดีงามดั้งเดิมของไทย วิถีชีวิตแม้จะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ความสุขกลับลดลง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือชุมชนเสื่อมถอยลง บุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดศีลธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ นักเรียนก้าวร้าวไม่เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบผลสำเร็จ จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังคุณงามความดีให้เป็นภูมิคุ้มกันแก่เด็กเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ส่งผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติไทยสืบไป โดยเนื้อหาของบทความนี้ประกอบด้วยความเป็นมาของโรงเรียนคุณธรรม รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม หลักการสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และบทบาทของครอบครัวในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

Abstract

The complex world of materialistic society today. This leads to problems of individuals or society that are becoming more severe and widespread. Affecting the traditional simplicity and beauty of Thailand The way of life, although more comfortable, decreased happiness. Income is not enough with expenses Relationships in the family or community deteriorate. Educational personnel behave immorally. Professional ethics Aggressive students, disrespectful to adults. Therefore, the moral school development is successful. It becomes an important tool in cultivating goodness as an immune response to children and youth. To be a good adult Affecting the peacefulness that will occur in the Thai society forever The content of this article consists of the history of the moral school. Moral school model Key principles of moral school development Moral school development process Implementing the moral school project OBEC, roles of administrators in driving moral schools and the role of the family in the development of moral schools.

คำสำคัญ

การพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม ประสบผลสำเร็จ

Keywords

Developing, Moral School, Success

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามสปอรต์ ซินดิเคท จำกัด.
ไชยพร เรืองแหล้. (2556). บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1. วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ประภัทร์ กุดหอม และคณะ. (2562). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมด้วย กิจกรรม 3 ประสาน. กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. สืบค้นจากhttp://www.ska2.go.th/reis/index.php?name=research&file=readresearch&id=99
พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต). (2555). การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พวงรัตน์ ชำนาญเลิศกิจ. (2558). ศึกษาการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มูลนิธิยุวสถิรคุณ. (2560). รายงานสรุปการจัดประชุมสัมมนานิเทศอาสาของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม. เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง. กรุงเทพฯ.
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ. (2560). กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ. กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด.
_______. (2560). ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ครอบครัวคุณธรรม. กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด.
_______. (2560). บทเส้นทางสร้างคนดี. กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด.
สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร. (2550). การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา. (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม.
สุมน อมรวิวัฒน์. (2545). รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : รูปแบบที่คัดสรร. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2549). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2522 ชัชวาล. สืบค้นจาก https://www. lib.obec.go.th/e-book/ 2522/index.html.
_______. (2552). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2530. สืบค้นจาก https://www. lib.obec.go.th/e-book/ 2522/index.html.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2550). หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริบททางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.