ISSN: 1906-117X

วารสาร

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

ทัศนัย กีรติรัตนะ

คณะครุศาสตร์

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-