ISSN: 1906-117X

วารสาร

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

อาจารย์สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-