ISSN: 1906-117X

วารสาร

การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
ขอบเขต: คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-