ISSN: 1906-117X

วารสาร

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขอบเขต: คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

คณะวิทยาศาสตร์ 119 หมู่ 9 ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 52100

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-