ISSN: 1906-117X

วารสาร

การประเมินนวัตกรรมการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0

การประเมินนวัตกรรมการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-