ISSN: 1906-117X

วารสาร

การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน

การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
ขอบเขต: ภาษาและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-