ISSN: 1906-117X

วารสาร

ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพ

ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพ
ขอบเขต: คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดร.อัชฌา ชื่นบุญ

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ ขว.ยานนาวา ข.ยานนาวา กทม. 10120

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-