ISSN: 1906-117X

วารสาร

การยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การยกระดับการคิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอบเขต: การบริหารการศึกษา

จุติมา รัตนพลแสนย์

1061 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขต ธนบุรี กทม 10600

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-