ISSN: 1906-117X

วารสาร

องค์ประกอบการบริหารการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนคร

The Elements of Thailand Local Educational Administration in form of City Municipality

สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เทศบาลนคร ในประเทศไทยทั้งหมด จำนวน 30 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนครทุกแห่ง นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ประกอบการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนคร ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการบริหารการศึกษา ได้แก่ สำนักการศึกษา หรือกองการศึกษา ทั้งนี้ ขนาดของหน่วยงานขึ้นอยู่กับจำนวนสถานศึกษา รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประกอบกับภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งพื้นที่ที่มีเทศบาลนครตั้งอยู่มากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง และภาคใต้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารการศึกษาของเทศบาลนครที่มากที่สุด ได้แก่ สำนักการศึกษา ซึ่งการแบ่งส่วน ฝ่าย งาน สำหรับการบริหารการศึกษา พบว่า มีการแบ่งส่วน จำนวน 3 ส่วน การแบ่งหน่วย จำนวน 2 หน่วย การแบ่งฝ่าย จำนวน 16 ฝ่าย และการแบ่งงาน จำนวน 23 งาน เทศบาลนครจึงถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริหารการศึกษา ทั้งในด้านขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร และงบประมาณ ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครจำนวนไม่น้อยที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชุมชน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมท้องถิ่น

Abstract

This research aimed to study the current situation in the educational administration of the local government organization in form of city municipality. The population used in this research was all 30 city municipalities in Thailand. Data were collected from search documents related to the educational administration of all local government organizations in form of city municipalities. They were analyzed, synthesized, and summarized as the educational administration components of the local government organization in form of city municipality. The research results were found that the elements of Thailand local educational administration in form of city municipality founded that department for educational administration is the bureau of education or education division. The size of the department depends on number of educational institutions Including children development center combined with the mission duties and responsibilities of each educational arrangement. Most of municipalities are in the central, southern, northern, and northeastern, respectively. In addition, the most responsible department for educational administration is the bureau of education. For division of education founded that there are 3 divisions, 2 units, 16 subdivisions, and 23 sections. Therefore, the municipality is considered to be ready in education administration in terms of size, area, population and budget. Currently, most of municipalities can provide quality education management and to be a part of the community's way of life until being accepted by parents and communities.

คำสำคัญ

การบริหารการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาลนคร

Keywords

Educational Administration, Local Government Organization, City Municipality

เอกสารอ้างอิง

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2562, 9 กันยายน). ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/abt/
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2562, 1 ตุลาคม). ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบค้นจาก http://infov1.dla.go.th/
_______. (2560, 4 ธันวาคม). แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/2/ 9661_11748.pdf
ประภาพรรณ ไชยวงษ์. (2551). การกระจายอำนาจทางการศึกษาสู่ท้องถิ่น. วารสารการศึกษาไทย, 5(50), 22 - 26.
ธนกร เชื้อจำรูญ. (2554). อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2563). (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม). สืบค้นจาก http://fulltext.rmu.ac.th/fulltext/2554/98776/
ธวัชชัย กรรณิการ์. (2559). ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร). สืบค้นจาก http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/ 123456789/1068
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับสรุป. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
_______. (2553). รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551. กรุงเทพฯ:
พริกหวานกราฟฟิค.
_______. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
_______. (2561). สภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2560 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
Municipal Development Plan for the Municipality of Dragash/Dragaš 2012 - 2022. (2012, Octpber 1). Retrieved from http://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/ Dragash/Dragash%20MDP_Part%201_FINAL_updated_130225.pdf