ISSN: 1906-117X

วารสาร

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

คณะวิทยาศาสตร์ 119 หมู่ 9 ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 52100

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-