ISSN: 1906-117X

วารสาร

สำนึกความเป็นพลเมืองของชาติผ่านแบบเรียนและวิถีชีวิตของเยาวชนลาว ในชุมชนบ้านถ้ำช้าง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำนึกความเป็นพลเมืองของชาติผ่านแบบเรียนและวิถีชีวิตของเยาวชนลาว ในชุมชนบ้านถ้ำช้าง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิทวัส นิดสูงเนิน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-