ISSN: 1906-117X

วารสาร

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

พิเชษฎ์ จุลรอด

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

บทคัดย่อ

-

Abstract

คำสำคัญ

-

Keywords

เอกสารอ้างอิง

-